Το grammaline δεν παίρνει θέση και δεν ταυτίζεται με την πολιτική άποψη των άρθρων που αναδημοσιεύονται. Δημοσιεύονται όλα για την δική σας ενημέρωση.

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Ακατάσχετο πρώτης κατοικίας - Προϋποθέσεις δανειολήπτη και ακινήτου.

Προστασία της κύριας κατοικίας αξίας έως 300.000 ευρώ από πλειστηριασμούς, υπό την προϋπόθεση ο δανειολήπτης να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, παρέχει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, το οποίο δεν αποκλείεται να κατατεθεί στη Βουλή ακόμη και σήμερα. ...
Ο δανειολήπτης χάνει το ευεργέτημα της προστασίας της κύριας κατοικίας εάν δεν είναι συνεπής ως προς την καταβολή των ελάχιστων δόσεων που προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση, καθώς και εάν δεν προσκομίσει εγκαίρως στην πιστώτρια τράπεζα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κριτήρια που σωρευτικά θα πρέπει να πληροί ο δανειολήπτης, προκειμένου να προστατευθεί η κύρια κατοικία ή η μοναδική κατοικία του από τον πλειστηριασμό, είναι τα ακόλουθα:

• Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 300.000

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό του εισόδημα, όπως διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των 50.000 ευρώ.

• Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του είναι μικρότερη ή ίση των 500.000 ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 31η Δεκεμβρίου του 2014 δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

Ειδικά για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή ένας τουλάχιστον εκ των οφειλετών είναι αποδεδειγμένα άνεργος και παραμένει άνεργος έως τις 31/12/2015, τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20%. 

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. 
Στην περίπτωση που το καθαρό μηνιαίο εισόδημα ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις 25.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Εξαιρούνται της παραπάνω υποχρέωσης καταβολής οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και όσοι βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% όταν το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα είναι έως 35.000 ευρώ. 

Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο. 
Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν θα επιβαρύνονται με επιτόκιο υπερημερίας για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών και τηρούν την υποχρέωση καταβολής του 10% ή 20% του εισοδήματός τους.

Για τους οφειλέτες που είναι άνεργοι και για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών. 
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης έως και για έξι συνεχόμενους μήνες, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού. 
Η απαγόρευση πλειστηριασμού αίρεται επίσης στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου ή από την επίδοση της εντολής εκτέλεσης δεν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με τα πλήρη στοιχεία του και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

πηγη                                                                         ,

Δεν υπάρχουν σχόλια: